Produktom emerginC zaufali:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.EMERGINC.PL

I. DEFINICJE


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
organicSplendor – organicSplendor sp. z o. o. sp. k., wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000546696, REGON: 360955125, NIP 7773247433.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zawiera lub zamierza zawrzeć z organicSplendor umowę sprzedaży Towaru/Towarów dostępnych w Sklepie;
Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu oraz usług dostępnych w jego ramach;
Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego emerginc.pl;
Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.emerginc.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy organicSplendor a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
Konto - baza danych przydzielana Użytkownikowi po rejestracji w Sklepie internetowym, zabezpieczona loginem i hasłem, umożliwiająca Użytkownikowi m.in. zapisanie i przechowywanie informacji o danych adresowych do wysyłki zamówień oraz datę urodzin, prezentująca historię i statusy zamówień. Założenie Konta Klienta następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnianego na stronie Sklepu, po wypełnieniu stosownych rubryk formularza oraz potwierdzeniu przez Użytkownika rejestracji i aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na linku aktywującym konto przesłanym e-mailem do Użytkownika przez organicSplendor.
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
Newsletter – wiadomość poczty elektronicznej rozsyłana cyklicznie przez organicSplendor do Użytkowników, którzy wyrazili chęć otrzymywania tego typu wiadomości.


II. INFORMACJE OGÓLNE

1. Sklep internetowy działający pod adresem http:// www.emerginc.pl, za pośrednictwem którego sprzedawane są Towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu, jest prowadzony przez spółkę organicSplendor sp. z o. o. sp. k., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000546696, REGON: 360955125, NIP 7773247433.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Informacje na temat Towarów oraz ich cen znajdujące się na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.emerginc.pl dotyczą wyłącznie Towarów, których sprzedaż prowadzona jest przez Sklep.

4. organicSplendor świadczy za pośrednictwem Sklepu m.in. usługi:

a) udzielania Klientom informacji o Towarach i usługach organicSplendor,
b) pozwalające Klientom na zapoznawanie się z informacjami o Towarach i usługach organicSplendor
c) utrzymywania Konta,
d) wysyłki Newslettera,
e) umożliwiające Klientom składanie zamówień na Towary

5. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organicSplendor zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które nie ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość. Umowa pomiędzy organicSplendor i Klientem ma charakter wzajemny. Świadczenie organicSplendor polega na przeniesieniu własności na Klienta zakupionego Towaru bez wad i wydanie takiego Towaru. Świadczenie Klienta polega na zapłacie za zakupiony Towar i jego odebraniu.

8. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

9. Akceptacja treści Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie.

10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.emerginc.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


III. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO


1. Przeglądanie asortymentu Sklep internetowego nie wymaga rejestracji. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z poniższymi postanowieniami oraz zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, organicSplendor podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla samego Sklepu,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu.
5. Sklep może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu.
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez organicSplendor za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię organicSplendor.
6. Obsługa Sklepu internetowego dostępna jest dla użytkowników wyłącznie w dni robocze , w godzinach: 10:00 - 16:00.
7. Klient nie jest uprawniony do odsprzedaży Towaru kupionego w Sklepie w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
8. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Klient dokonując zakupów do użytku osobistego może dokonać zamówienia jednego rodzaju produktu w ilości maksymalnie 10 sztuk. W celu zakupów hurtowych należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu emerginc.pl.


IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY


1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.emerginc.pl, dokonać wyboru Towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3. W trakcie składania Zamówienia - do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.
4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,
5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną " Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
10. Zamówienie można anulować e-mailem albo telefonicznie. W tym celu wystarczy, że Klient poda numer zamówienia, które chce anulować i swoje dane kontaktowe.


V. DOSTAWA TOWARÓW


1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą ul. Prądzyńskiego 1/3, 01-222 Warszawa.
3. Koszty dostawy pokrywa Klient i zostaną one wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się̨ wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. Termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku serwisu E-service bądź rachunku Sklepu. W przypadku niedostępności Towarów, Sklep zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu.
6. Zamówione Towary są dostarczane przez firmę kurierską od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 -19:00. W celu ustalenia szczegółów dostawy kurier skontaktuje się z Klientem drogą telefoniczną (także SMS).
7. Wraz z Towarem wydawany jest paragon fiskalny wystawiony przez organicSplendor. W przypadku braku tego dokumentu należy zgłosić ten fakt Sklepowi w celu uzupełnienia braków.
8. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Klient powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
9. Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia Zamówienia.
11. Klient detaliczny, dokonując zakupów produktów w promocji 1 + 1 gratis jest uprawniony do zakupu tylko jednego zestawu promocyjnego w ramach danej promocji. W celu zakupów hurtowych należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Sklepu emerginc.pl.


VI. CENY I FORMY PŁATNOŚCI


1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki, z wyłączeniem kosztów dostawy.
2. Sklep może oferować różnego rodzaju rabaty (za polecenie przyjaciół, za wartość zamówienia). Każdy rabat nalicza się według określonych reguł.
3. W przypadku, gdy rabat bądź kupon rabatowy będzie wykorzystany przez Klienta wbrew określonym regułom, Sklep ma prawo taki rabat, bądź kupon rabatowy anulować. Klient zostanie o tym poinformowany i zostanie mu zaoferowana możliwość realizacji Zamówienia bez naliczonego kuponu rabatowego, czy też rabatu.
4. Każdą zniżkę lub bon Klient może wykorzystać tylko raz, jeśli nie zaznaczono wyraźnie inaczej. W razie wielokrotnego wykorzystania Sklep ma prawo odmówić uznania takiej zniżki.
5. W przypadku gdy wartość kuponu podarunkowego lub rabatowego jest wyższa niż wartość Zamówienia, Sklep nie wypłaca Klientowi różnicy ani nie zwraca kwoty w formie nowego kuponu. 
6. Zasady i warunki zastosowania poszczególnych rabatów są dodane bezpośrednio do konkretnego rabatu (w formie informacji) lub przy rabacie zamieszczony jest link do strony internetowej Sklepu, na której zasady zniżki są szczegółowo opisane. W przypadku, gdy dojdzie do jakichś niejasności w interpretacji korzystania z rabatów, obowiązuje interpretacja Sklepu.
7. Za zamówione w Sklepie Towary Klient może zapłacić w jeden z poniższych sposobów:
a) gotówką za pobraniem - Klient płaci przy odbiorze przesyłki. W przypadku przesyłek dostarczanych przez kuriera, Klient płaci kurierowi.
b) kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl - Klient po wybraniu tej opcji płatności zostaje przekierowany do serwisu, umożliwiającego autoryzację transakcji w wybranej formie. Obsługiwane są zarówno karty wystawione przez polskie jak i zagraniczne banki. Limit pojedynczej transakcji to 1000,00 zł (słownie: tysiąc złotych). Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068. 
c) przelewem bankowym - po złożeniu Zamówienia i otrzymaniu automatycznego potwierdzenia jego dokonania na adres e-mail Klienta, należy poczekać na kolejnego e-maila, w którym Sklep wyśle Klientowi numer konta bankowego oraz tytuł płatności. Wiadomości te Sklep wysyła w dni robocze w godzinach od 10 - 16.  Po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie Sklep przystąpi do realizacji Zamówienia, o czym Klient również zostanie poinformowany e-mailem.
8. W przypadku płatności przelewem Sklep zastrzega, iż na należność czeka przez okres 14 dni od daty złożenia Zamówienia. Jeżeli należność nie wpłynie na konto serwisu E-service bądź na konto Sklepu w ww. terminie, Towary nie zostaną wysłane a umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.


VII. ZAWARCIE I USTANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest między organicSplendor a Użytkownikiem po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego na stronie internetowej Sklepu, założeniu Konta Klienta oraz potwierdzeniu przez Użytkownika rejestracji i aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na linku aktywującym Konto przesłanym wiadomością e-mail do Użytkownika przez organicSplendor.
2. Powyższa umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Strony przed rozwiązaniem takiej umowy (o ile wynika to z treści lub celu takich praw) oraz poniższych postanowień Regulaminu.
4. Użytkownik rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną usuwając samodzielnie Konto lub zgłaszając do organicSplendor żądanie usunięcia Konta. W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni od dnia zgłoszenia żądania usunięcia konta.

5. organicSplendor może z ważnych przyczyn rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia poprzez złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej o wypowiedzeniu umowy przesłanego na adres e-mail Użytkownika. Ważnymi przyczynami w rozumieniu zdania poprzedniego są:

a) planowanie przez organicSplendor ograniczenia zakresu świadczenia usług lub sprzedaży towarów lub planowania zakończenia świadczenia usług lub sprzedaży Towarów,

b) wystąpienie okoliczności faktycznych lub prawnych (w tym zmiany przepisów) skutkujących powstaniem utrudnień w świadczeniu przez organicSplendor usług lub utrudnień przy sprzedaży przez organicSplendor Towarów,

c) wprowadzenie przez kontrahentów organicSplendor nowych warunków świadczenia usług skutkujących powstaniem po stronie organicSplendor znacznych utrudnień w świadczeniu usług lub sprzedaży Towarów na dotychczasowym poziomie lub w dotychczasowym zakresie,

d) nieużywanie Konta przez 180 dni; przez nieużywanie Konta rozumie się brak skutecznego logowania się do Konta.

6. organicSplendor może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym poprzez oświadczenie w postaci elektronicznej wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika w przypadku gdy Użytkownik:

a) naruszył lub narusza postanowienia Regulaminu,

b) podejmował lub podejmuje działania, które zagrażają bezpieczeństwu danych zgromadzonych przez organicSplendor,

c) podjął lub podejmuje próbę nieuprawnionej ingerencji w stronę internetową Sklepu internetowego,

d) działał lub działa na szkodę organicSplendor,

e) podał podczas rejestracji Konta nieprawdziwe dane,

organicSplendor ma prawo zaprzestać świadczenia usług drogą elektroniczną w powyższym trybie po bezskutecznym upływie 2 dni roboczych od wezwania przez organicSplendor do zaprzestania takiego naruszenia lub naruszeń.

7. W przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną organicSplendor jest uprawnione do usunięcia Konta i wszystkich znajdujących się na nim danych. organicSplendor jest uprawnione do usunięcia Konta nie wcześniej niż 14 dni od daty rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

VIII. DANE OSOBOWE


1. Dane przekazane przez Użytkownika w ramach rejestracji Konta bądź przez Klienta w ramach składanego Zamówienia są przechowywane przez organicSplendor zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
2. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania Zamówienia jego adresu e-mail, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail.
3. organicSplendor chroni dane osobowe Użytkowników/Klientów zgodnie Polityką prywatności stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, do której Użytkownicy/Klienci mogą uzyskać dostęp w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego na stronie głównej Sklepu www.emerginc.pl oraz pobrać ją i sporządzić jej wydruk.


IX. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia następnego po otrzymaniu Towaru, składając pisemne oświadczenie wysłane listem poleconym na adres siedziby organicSplendor. Klient może skorzystać w tym celu ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu, który zostaje przesłany do Klienta wraz z Towarem oraz jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Klientowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w stanie nienaruszonym - nieużywane, oryginalnie zapakowane (wyłącznie z nienaruszonym opakowaniem foliowym, jeśli takie posiada).

4. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Towar należy odesłać na adres :
organicSplendor sp. z o.o. sp.k.
ul. Sadowa 18 Jasin
62-020 Swarzędz
z dopiskiem „Sklep internetowy – zwrot.

5. W przypadku otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy organicSplendor zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta, niezwłocznie po otrzymaniu Towaru z powrotem lub dostarczeniu przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot dokonanych płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy
7. Zwrotu Towaru należy dokonać – o ile to możliwe - wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.


X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności organicSplendor wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z umową sprzedaży są określone w szczególności przepisami ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Zawiadomienia o niezgodności Towaru z umową sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@organicsplendor.pl lub też pisemnie na adres:
organicSplendor sp. z o.o. sp.k.
ul. Sadowa 18 Jasin
62-020 Swarzędz

Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Towaru z umową należy go dostarczyć na adres: organicSplendor sp. z o.o. sp.k.
ul. Sadowa 18 Jasin
62-020 Swarzędz
W takim przypadku reklamowany produkt zostanie poddany ekspertyzie. 
3. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.
4. W przypadku uznania reklamacji Sklep dokona wymiany Towaru na nowy lub zwróci pieniądze przelewem bankowym na konto Klienta - według decyzji Klienta.
5. Po uznaniu reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty odesłania wadliwego Towaru do Sklepu, na wskazane konto w terminie nie późniejszym niż 14 dni.
6. Sklep nie jest producentem towarów. W przypadku Towarów objętych też gwarancją Sklep informuje Klienta, iż gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.


XI. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ


1. Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: organicSplendor sp. z o.o. sp.k.
ul. Sadowa 18 Jasin
62-020 Swarzędz
bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@organicsplendor.pl
3. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

4. Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Odpowiedź Sklepu w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

3. organicSplendor zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu siedziby - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Zmieniony regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

5. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Zaakceptuj

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji na temat polityki prywatności, można znaleźć na stronie Polityka prywatności