Produktom emerginC zaufali:

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO EMERGINC.PL

1. Niniejsza polityka prywatności opisuje sposób przetwarzania danych osobowych Użytkowników i Klientów w związku z usługami świadczonymi przez organicSplendor w ramach Sklepu internetowego emerginc.pl. Operator zbiera, przetwarza i udostępnia dane osobowe Użytkowników i Klientów w zakresie niezbędnym do funkcjonowania i prowadzenia Sklepu i zapewnienia mu bezpieczeństwa (szczegóły poniżej).
2. Dane osobowe Użytkowników i Klientów zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie podczas korzystania ze Sklepu są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3. Administratorem danych osobowych Użytkowników i Klientów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, jest spółka organicSplendor z siedzibą w Swarzędzu wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000546696 (zwana organicSplendor).
4. Zbiór danych Użytkowników i Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 47790315.
5. W celu zapewnienia należytej ochrony przetwarzanych danych osobowych organicSplendor dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne, a także zabezpieczenia informatyczne. W szczególności organicSplendor zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie. organicSplendor sprawuje stały nadzór nad procesem przetwarzania danych osobowych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień zgodnie z obowiązującymi u organicSplendor procedurami tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i prowadzenia Sklepu.
6. Dane osobowe Użytkowników i Klientów są przetwarzane przez organicSplendor zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
a) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji przez organicSplendor usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników i Klientów;
b) w celu realizacji składanych przez Klientów zamówień na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego emerginc.pl;
c) w celu rozpatrywania składanych przez Użytkowników i Klientów reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży (zwrotu Towaru);
7. Dane osobowe Użytkowników i Klientów są wykorzystywane w celu weryfikacji, czy osoba rejestrująca się w Sklepie spełnia wymagane przez Regulamin Sklepu internetowego emerginc.pl i obowiązujące przepisy prawa warunki. Za dodatkową zgodą Użytkowników i Klientów ich dane osobowe przetwarzane są również w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Sklepu, a także świadczeniem usług przez organicSplendor.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez organicSplendor danych osobowych może uniemożliwić organicSplendor świadczenie na rzecz Użytkowników i Klientów usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klientów zakupów w Sklepie internetowym emerginc.pl.
9. Każdemu Użytkownikowi i Klientowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć. Ponadto każdy Użytkownik i Klient ma prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy organicSplendor zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez organicSplendor danych osobowych innemu niż organicSplendor administratorowi danych.
10. organicSplendor nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych Użytkowników i Klientów innym osobom lub instytucjom, bez zgody Użytkowników i Klientów. Dane osobowe Użytkowników i Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym właściwym organom administracji państwowej na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń sądowych. Dane osobowe Użytkowników i Klientów mogą być także przekazywane, w zakresie i na czas niezbędny do realizacji usług świadczonych przez organicSplendor na rzecz Użytkowników i Klientów, podmiotom trzecim, wskazanym przez organicSplendor, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie organicSplendor czynności związane z usługami świadczonymi przez organicSplendor na rzecz Użytkowników i Klientów w ramach Sklepu.
11. W przypadku uzyskania przez organicSplendor wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika/Klienta ze Sklepu niezgodnie z Regulaminem Sklepu lub z obowiązującymi przepisami, organicSplendor może zachować i przetwarzać dane osobowe Użytkownika/Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść wiadomości o takim niedozwolonym korzystaniu z Sklepu.
12. organicSplendor zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Sklepu. Wiadomości są dostępne przez okres ….. dni. Po tym terminie są usuwane z serwera.
13. organicSplendor wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników i Klientów oraz innych osób odwiedzających Sklep zbierane w trakcie połączeń internetowych ze Sklepem w celach technicznych, związanych z administracją serwerem. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, informacji statystycznych i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej oraz tworzenia procedur korygowania błędów systemowych.
14. organicSplendor stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera Użytkownika/Klienta Sklepu. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych Użytkownikach/Klientach Sklepu - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika, statusu zalogowania Użytkownika/Klienta, agregowania danych statystycznych o ruchu Użytkowników/Klientów Sklepu, optymalizowaniu emisji reklam na Sklepie i usprawniania funkcjonowania Sklepu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący ze Sklepem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik/Klient może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze Sklepu.
15. organicSplendor używa technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Local Storage Object to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności.
16. Pytania i wątpliwości w zakresie niniejszej polityki prywatności Użytkownicy i Klienci Sklepu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: info@organicsplendor.pl
17. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie internetowej Sklepu.


Zaakceptuj

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji na temat polityki prywatności, można znaleźć na stronie Polityka prywatności